کمیته علمی کنفرانس

1- دکتر میلاد امیری

2- دکتر محمد طاهری قزوینی

3- دکتر هوشنگ علیمردانی

4- دکتر کسری مهدوی

5- دکتر معصومه کشتکار

6- دکتر مونا آذرخش

7- دکتر امیر درخشان مهر

8- دکتر نیما ستوده

9- دکتر عبدالله تاجیک

10- دکتر منوچهر خرایی

11- دکتر ابوالفضل افشاری